Service area:
Shipyards: Zhoushan Cosco Shipyard, Xinya Shipyard, Longshan Shipyard (these 3 shipyards are based at Liuheng), Zhoushan YY Shipyard, Ouhua Shipyard, Yangfan Shipyard and etc.
Terminals: Liuheng Power Plant Termianl, Cezi and Aoshan Oil Terminal, Laotangshan terminal and etc.
ADD 1: 
Zhoushan Port Free Trade Zone,Room 303-12025
PIC: 
JESSICA 15205131179
E-mail:zhoushan@chinasinwa.com 

Contact Us  |  Home  |
friends: