Service area:
Shipyards: Zhoushan Cosco Shipyard, Xinya Shipyard, Longshan Shipyard (these 3 shipyards are based at Liuheng), Zhoushan YY Shipyard, Ouhua Shipyard, Yangfan Shipyard and etc.
Terminals: Liuheng Power Plant Termianl, Cezi and Aoshan Oil Terminal, Laotangshan terminal and etc.
ADD 1: Zhoushan Port Free Trade Zone,Room 303-12025
PIC: Bruce 18360591152

E-mail:zhoushan@chinasinwa.com  

Contact Us  |  Home  |
friends: